UAB Vis Major · Į.k. 304716085 · Gedimino 28, Vilnius
Turto deklaracijos 2018-01-19T11:07:40+00:00

Turto deklaracijos

Turto deklaracijos

Turto deklaracijos teikiamos VMI imtinai iki gegužės pirmos darbo dienos.

Turto deklaracijos dažnai yra painiojamos su kita deklaracijų rūšimi – nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijomis. Aiškumo dėlei reikėtų atskirti šias deklaracijas:

 • Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos (Turto deklaracijos). Šia deklaracija deklaruojamas gyventojo ir jo šeimos turtas (vertybės, nekilnojamas turtas, pinigai ir pan.). Dažniausiai gyventojams reikia teikti būtent šios rūšies deklaraciją.
 • Nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos. Šia deklaracija pagal nekilnojamojo turto vertę apskaičiuojamas ir sumokamas nekilnojamojo turto mokestis.

Deklaracijaok.lt padeda formuoti, taisyti ir teikti ne tik gyventojų pajamų, tačiau ir turto deklaracijas. Būtent Gyventojo (šeimos) turto deklaracijos ir yra šio puslapio tema.

Turto deklaracijos: kam privaloma jas teikti?

Gyventojo (šeimos) turto deklaracijos (turto deklaracijos) privalomos teikti jei užimate tam tikras pareigas, norite gauti lengvatų, paramos ar esate tokių asmenų šeimos narys. LR Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nurodytas sąrašas asmenų, turinčių deklaruoti turtą. Šis sąrašas yra pakankamai platus, tad pateikiame Jums jį sugrupuotą pagal veiklos sritis:

 • Politika – valstybės politikai, kandidatai į politikus, EP nariai, kandidatai į EP narius ir jų visų šeimos nariai, taip pat politinės partijos nariai ir jų šeimos nariai, išskyrus asmenis, kurių politinės partijos nario mokestis per kalendorinius metus neviršija 1 200 litų.
 • Valstybės valdymas – valstybės tarnautojai, akcinių bendrovių, valstybės ir savivaldybės įmonių, viešųjų įstaigų, asociacijų, kurių akcininkė, steigėja ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė vadovai, kandidatai į visas šias pareigybes jų šeimos nariai. Taip pat valstybės ar savivaldybių įstaigų bei jų padalinių, o taip pat strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių valstybės įmonių ir akcinių bendrovių bei nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių vadovai, jų pavaduotojai, kandidatai į šias pareigybes ir jų šeimos nariai;
 • Švietimas – valstybinių aukštųjų mokyklų vadovai, kandidatai į juos ir jų šeimos nariai;
 • Teisėsauga ir teisėtvarka – antstoliai, notarai, prokurorai, teismų pirmininkai ir jų pavaduotojai, teismų skyrių pirmininkai, teisėjai, Nacionalinės teismų administracijos direktorius, kandidatai į visas šias pareigybes bei ir jų šeimų nariai;
 • Kontrolė – Seimo kontrolieriai, valstybės kontrolierius ir jo pavaduotojai, moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolierius, vaiko teisių apsaugos kontrolierius, kandidatai į šiuos kontrolierius ir jų šeimų nariai;
 • Kariuomenė – Lietuvos kariuomenės vadas, jo pavaduotojai, profesinės karo tarnybos karininkai, žvalgybos pareigūnai, kandidatai į visas šias pareigybes bei jų šeimos nariai;
 • Aukščiausios vadovybės paskirti vadovai – Seimo, Seimo Pirmininko, Respublikos Prezidento ar Ministro Pirmininko paskirti institucijų ir įstaigų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, vadovai bei pareigūnai, kitų pagal specialius įstatymus paskirtų valstybinių (nuolatinių) komisijų ir tarybų pirmininkai, jų pavaduotojai bei nariai, kandidatai į visas šias pareigybes bei jų šeimos nariai;
 • Finansai – Lietuvos banko valdybos nariai, kredito įstaigų tarybų, valdybų nariai, administracijų vadovai ir jų pavaduotojai, kandidatai į šias pareigybes bei jų šeimų nariai;
 • Žiniasklaida – žurnalistų etikos inspektorius, viešosios informacijos rengėjo/skleidėjo tarybų/valdybų nariai, vadovai, jų pavaduotojai, vyriausieji redaktoriai, jų pavaduotojai, redaktoriai, jų pavaduotojai, kandidatai į visas šias pareigybes ir jų šeimų nariai;
 • Kiti gyventojai – pageidaujantys gauti piniginę socialinę paramą, paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams modernizuoti, aukojantys politinės kampanijos dalyviui (jei auka neviršija 40 lt) ir jų šeimos nariai;
 • Tarptautinės institucijos – Lietuvos Respublikos Vyriausybės siūlymu į pareigas priimti Europos Komisijos nariai, Audito Rūmų nariai, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir Bendrojo Teismo nariai, Regionų komiteto nariai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nariai, teisminių ir kitokių tarptautinių institucijų pareigūnai, kandidatai į šias pareigybes ir jų šeimos nariai;

Turto deklaracijos: ką deklaruojame?

Turto deklaracijos skirtos tam, kad deklaruotume asmenų turtą. Turto deklaracijomis iš esmės siekama vykdyti asmenų korupcijos ir mokesčių nemokėjimo prevenciją. Žemiau pateikiame turto deklaracijose deklaruojamo turto sąrašą:

 • Nekilnojamąjį turtą bei kilnojamąjį turtą, kuriam privaloma registracija (pvz. automobilis);
 • Pinigines lėšas (tame tarpe paskolintas ir pasiskolintas) ir vertybinius popierius;
 • Meno kūrinius, brangakmenius, juvelyrinius dirbinius, tauriuosius metalus.

Turto deklaracijos: iki kada deklaruoti?

Turto deklaracijos, kaip ir pajamų deklaracijos pateikiamos VMI iki einamųjų metų gegužės pirmos dienos. Primename, kad deklaracijaok.lt teikia šias deklaracijas, o klientui, užsisakančiam turto deklaracijas iš deklaracijaok.lt nereikės išeiti iš namų. Kviečiame užsisakyti!

Deklaruoti turtą