UAB Vis Major · Į.k. 304716085 · Gedimino 28, Vilnius
Duomenų apsaugos taisyklės 2019-04-04T14:53:03+00:00

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

SĄVOKOS

 • Duomenų valdytojas ir svetainės www.deklaracijaok.lt operatorius (toliau – Duomenų valdytojas) yra UAB „Vis Major“, imonės kodas 304716085, adresas korespondencijai – Gedimino pr. 28/2, Vilnius, Lietuvos Respublika, elektroninio pašto adresas – [email protected]. UAB „Vis Major“ įregistruota Asmens duomenų valdytojų registre, įmonei suteiktas duomenų valdytojo identifikavimo kodas.
 • Pirkėjas – veiksnus fizinis asmuo, užsisakęs paslaugą interneto svetainėje www.deklaracijaok.lt arba stacionariose bei kilnojamose prekybos vietose.
 • Asmens duomenų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės), reglamentuoja pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus, kuriais remiasi Duomenų valdytojas tvarkydamas Pirkėjo asmeninius duomenis.
 • Registracija – Pirkėjo duomenų suvedimas į svetainėje www.deklaracijaok.lt pateiktą anketą.

BENDROSIOS NUOSTATOS

 • Pirkėjo asmens duomenų tvarkymą nustato Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą, bei šios Taisyklės.
 • Pirkėjų duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais komerciniais paslaugų Pirkėjams teikimo tikslais, tvarkomi sąžiningai ir tiksliai.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

 • Pirkėjas sutinka, kad asmens duomenys, kuriuos jis savo noru pateikia registracijos anketoje ar stacionariose bei kilnojamose prekybos vietose, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.
 • Pirkėjas turi teisę keisti ir (arba) atnaujinti registracijos anketoje pateiktą informaciją.
 • Duomenų valdytojas pripažįsta ir gerbia kiekvieno Pirkėjo, kuris atlieka Registraciją interneto svetainėje www.deklaracijaok.lt, teisę i privatumą. Duomenų valdytojas renka ir naudoja Pirkėjo asmens duomenis (vardą ir pavardę, asmens kodą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitą interneto parduotuvės registracijos anketoje nurodytą informaciją) paslaugų užsakymų apdorojimui arba kitų prisiimtų sutartinių isipareigojimų vykdymui. Pirkėjo nurodyti elektroninio pašto adresas ir telefono numeris, Pirkėjui nesutikus, nebus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais.
 • Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Duomenų valdytojo darbuotojus, teikiančius Pirkėjo užsakytą paslaugą arba kitas su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Duomenų valdytojo darbuotojai prieš vykdydami duomenų valdymo funkcijas yra supažindinami su šiomis Taisyklėmis, bei visais teisės aktais, reglamentuojančiais duomenų apsaugą. Teisė darbuotojams valdyti duomenis panaikinama, atimant prisijungimo prie duomenų saugyklos kodus arba juos pakeičiant. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali buti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.
 • Neasmeninius Pirkėjo duomenis, t. y. duomenis, susijusius su Pirkėjo įsigytomis paslaugomis, Duomenų valdytojas gali naudoti statistikos tikslais. Toks statistikos duomenų rinkimas neleis tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti Pirkėjo asmens tapatybės. Duomenų valdytojas statistinius duomenis trečiajai šaliai perduoti gali tik įstatymų numatytais tikslais.
 • Asmens duomenys tvarkomi naudojant saugias priemones, apsaugancias šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo arba kitų neteisėtų veiksmų.
 • Asmens duomenys saugomi nuo Registracijos atlikimo momento iki vartotojui paprašius duomenis panaikinti.

TAISYKLIŲ KEITIMAS

 • Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti Taisykles, apie tai pranešdamas www.deklaracijaok.lt interneto svetainėje.
 • Taisyklių papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y., nuo tos dienos, kai jie atsiranda interneto svetaineje www.deklaracijaok.lt.
 • Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, jis turi teisę raštu jos atsisakyti.
 • Jei po Taisyklių papildymo arba pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi interneto svetainės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su naująja Taisyklių redakcija.

INFORMACIJOS PATEIKIMAS IR PERDAVIMAS

 • Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų valdytojui yra pateikiami elektroniniu paštu [email protected] arba paštu.
 • Atsakymą Duomenų valdytojas pateikia ta pačia forma, kuria buvo gautas pranešimas arba pretenzija.

SLAPUKAI (ANGL. COOKIES). KĄ SLAPUKAI DARO? KAIP ATSISAKYTI SLAPUKŲ?

 • Į Jūsų kompiuterio naršyklę www.deklaracijaok.lt gali įrašyti slapukų (angl. cookies). Slapukas – tai mažas duomenų rinkinys, kuris naudojamas renkant tam tikrą informaciją apie Jūsų kompiuterį. Pavyzdžiui, ar dažnai lankotės mūsų svetainėje, ką veikiate apsilankę. Duomenų rinkiniuose nėra asmeninės informacijos, bet, jei teikiate tokią informaciją mums, pvz., registruodamiesi mūsų svetainėje, tai gali būti nuoroda į informaciją, esančią duomenų rinkinyje.
 • Galite leisti įrašyti slapukus arba jų atsisakyti. Dauguma žiniatinklio naršyklių automatiškai priima slapukus, bet galite pakeisti savo naršyklės nuostatas, jei norite nepriimti slapukų arba gauti įspėjamąjį pranešimą prieš juos įrašant. Paskaitykite savo naršyklės instrukcijas ar tiesiog sužinokite daugiau apie šias funkcijas. Jei pasirenkate nepriimti slapukų, gali būti, kad negalėsite naudotis interaktyviomis šios ar kitos svetainės savybėmis.

Taisyklės patvirtintos ir galioja nuo 2012-02-15.

Vis Major, UAB
Įmonės kodas. 304716085
Adresas. Gedimino pr 28, Vilnius
El. paštas: [email protected]