UAB Vis Major · Į.k. 304716085 · Gedimino 28, Vilnius

Ar man reikia deklaruoti?

//Ar man reikia deklaruoti?

Ar man reikia deklaruoti?

Ar man reikia deklaruoti?

Jūs galite susigrąžinti permoką, deklaravę pajamas, bet neprivalote to daryti, jeigu

 • MOKĖJOTE SAVO AR ARTIMŲJŲ GYVYBĖS DRAUDIMO ĮMOKAS

  • Pagal gyvybės draudimo sutartis sumokėjote gyvybės draudimo įmokas savo, sutuoktinio, nepilnamečių vaikų ar vyresnių kaip 18 metų neįgalių vaikų naudai.
 • MOKĖJOTE PALŪKANAS UŽ BŪSTO PASKOLĄ (AR NUOMĄ)

  • Banko, kitai kredito įstaigai ar Jungtinių Amerikos Valstijų nepelno korporacijai „The Baltic – American Enterprise Fund“ sumokėjote palūkanas už paimtą vieną kreditą vienam gyvenamajam būstui statyti ar įsigyti arba sumokėjote palūkanas pagal būsto finansinės nuomos (lizingo) sutartį.
 • MOKĖJOTE UŽ STUDIJAS

  • Sumokėjote už studijas, kurias baigus įsigyjamas pirmas aukštasis išsilavinimas ir/ar suteikiama pirma kvalifikacija, pirmas doktorantūros ar meno aspirantūros studijas. Jei už studijas sumokėta skolintomis lėšomis (tam tikslui paimta iš kredito įstaigos paskola), tai iš pajamų gali būti atimta per mokestinį laikotarpį grąžinta šios paskolos dalis. Jei studentas (doktorantas, aspirantas) nėra pajamų mokesčio mokėtojas ar neturi galimybės pasinaudoti šia teise atimti iš pajamų sumokėtas už studijas išlaidas, jas iš savo pajamų gali atimti tėvai, įtėviai, globėjai, rūpintojai, sutuoktiniai.
 • MOKĖJOTE ĮMOKAS Į PENSIJŲ FONDUS

  • Savo, sutuoktinio ir iki 18 metų ar vyresnio neįgalaus vaiko (įvaikio) naudai sumokėjote pensijų įmokas į pensijų fondus, profesinių pensijų fondų dalyvių asociacijų ir jiems analogiškų subjektų, veikiančių Europos ekonominės erdvės valstybėje, turimus pensijų fondus.
 • DIRBOTE NEPILNUS METUS

  • Asmenims, kurie dirbo nepilnus metus, metinis neapmokestinamųjų pajamų dydis (MNPD) paprastai nebūna pritaikytas, jie turi teisę MNDP prisitaikyti, pateikę metinę pajamų deklaraciją

Jūs privalote deklaruoti, kitaip gresia administracinė arba baudžiamoji atsakomybė, jeigu:
 • GAVOTE PAJAMŲ IŠ UŽSIENIO

  • su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų iš šaltinio užsienio valstybėse (įskaitant Lietuvoje esančiose užsienio valstybių diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose dirbančius Lietuvos gyventojus);
 • GAVOTE PAJAMŲ IŠ INDIVIDUALIŲ ĮMONIŲ AR ŪKINIŲ BENDRIJŲ

  • bet kokio dydžio pajamų iš neribotos civilinės atsakomybės vieneto (individualios įmonės, ūkinės bendrijos) pelno ar iš pelno mokesčiu neapmokestintų lėšų, įskaitant šio vieneto dalyvio pajamas, pagal GPMĮ 2 str. 34 dalį laikomas su darbo santykiais susijusiomis pajamomis;
 • GAVOTE DIVIDENDŲ IŠ UŽSIENIO

  • dividendų iš šaltinio užsienio valstybėje;
 • GAVOTE DAUGIAU KAIP 2896 Eur PALŪKANŲ UŽSIENYJE

  • daugiau kaip 2896 Eur palūkanų iš Europos ekonominės erdvės valstybių (neįskaitant gautų iš Lietuvos) kredito įstaigų už laikomus indėlius,
 • GAVOTE GYVYBĖS DRAUDIMO IŠMOKAS UŽSIENYJE

  • gyvybės draudimo išmokų iš šaltinio užsienio valstybėse,
 • LAIMĖJOTE LOTERIJOJE DAUGIAU KAIP 1013 EUR

  • loterijų laimėjimų (piniginių ar daiktinių), išmokėtų Europos ekonominės erdvės valstybių vienetų, kurie moka mokestį nuo loterijų apyvartos (pvz., Lietuvoje: akcinių bendrovių „Olifėja“, „Žalgirio loto“), kai kiekvieno jų suma (vertė) yra didesnė už 1013 Eur,
 • LAIMĖJOTE AZARTINIUOSE LOŠIMUOSE

  • azartinių lošimų laimėjimų pajamų
 • GAVOTE BRANGESNIŲ KAIP 2317 EUR DOVANŲ

  • didesnės kaip 2317 Eur vertės dovanų iš gyventojų, nesusijusių su apdovanotuoju artimiausios giminystės (ne iš tėvų, įtėvių, vaikų, įvaikių, brolių, seserų, senelių, vaikaičių) ar santuokos ryšiais arba didesnės kaip 2896 Eur vertės dovanų iš tėvų (įtėvių), vaikų (įvaikių), sutuoktinių, brolių ir seserų, senelių, vaikaičių,
 • GAVĘ PAJAMŲ UŽ PARDUOTAS PREKES AR SUTEIKTAS PASLAUGAS

  • iš gyventojų ar šaltinio užsienio valstybėje gavę bet kokios rūšies apmokestinamųjų pajamų (išskyrus iš nuolatinio Lietuvos gyventojo gautas: su darbo santykiais susijusias pajamas, palūkanas ir honorarus, sportininko ar atlikėjo veiklos pajamas, taip pat iš nuolatinio Lietuvos gyventojo, vykdančio individualią netauriųjų metalų laužo supirkimo veiklą, už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn netauriųjų metalų laužą gautas individualios ir ne individualios veiklos pajamas),
 • GAVOTE KITOKIŲ PAJAMŲ:

 • PARDAVĖTE NEKILNOJĄMĄJĮ TURTĄ

 • ESATE/BUVOTE ŪKININKAI IR REGISTRUOTI JŲ PARTNERIAI

 • VYKDOTE INDIVIDUALIĄ VEIKLĄ

  • buvote įregistravę individualią veiklą,
  • buvote įsigiję verslo liudijimą.
 • DIRBATE VIEŠAJAME SEKTORIUJE (INSTITUCIJOSE IR ĮMONĖSE), ESATE POLITIKAS, VALSTYBĖS TARNAUTOJAS AR JŲ ŠEIMOS NARYS

 • IŠVYKSTATE IŠ LIETUVOS

 

Ar man reikia deklaruoti?
3, Viso: 23 balsų
By | 2018-02-18T18:57:04+00:00 rugpjūčio 10th, 2015|Straipsniai|

Comments are closed.